دسامبر 27, 2021

در نشست روسای جوامع هتل‌ داران ایران در قشم تاکید شد: ⭕ *جامعه هتل داران ایران آماده ارتقاء کمی و کیفی خدمات هتلینگ در جزیره قشم […]