نوامبر 13, 2021

حذف عوارض ورود به جزیره قشم برای قشموندان توسط دکتر سعید محمد

💢 بیان جسورانه مشکلات قشم توسط داود اسلامی دهیار ریگو و نماینده دهیاران شهرستان قشم در حضور دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیرشورای عالی […]