شروع و اجرای پلاستر روی تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه ششم