مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

⭕آغاز ساماندهی محیطی قلعه پرتغالی‌های قشم مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز ساماندهی محیطی قلعه پرتغالی های قشم خبر داد.