تاسیسات نورپردازی بام و دیوارچینی طبقه اول و شیب بندی بام