کروم گیری آخرین پارت شیب بندی مسکونی و اجرای جان‌پناه قسمت قوسی.