چهارمین کمپرسی ماسه شسته میناب برای اجرای سنگ کاری نمای ورودی مجتمع و طراحی سر در مجتمع و ستونهای دایره ای ورودی