پیاده کردن نقاط داکت های مجتمع مسکونی و هتل برای اجرای سوراخکاری و شروع تاسیسات فاضلاب