پایان اجرای شاسی کشی فلزی تمام بخش تجاری ضلع غربی زیتون قشم