شروع اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه هفتم ، بهمن 97