به منظور ارتباط کارشناسان با شما اطلاعات خود را وارد کنید

 

 

چرا سرمایه گذاری در جزیره قشم

اطلاعات وشرایط سرمایه گذاری

  • 30 درصد پیش پرداخت
  • 10 درصد تحویل کلید
  • 5 درصد تحویل سند
  • الباقی اقساط 50 ماهه بدون سود و بهره