پیشرفت فیزیکی نصب داربست فلزی جهت شروع اجرا نما مجتمع زیتون قشم