شرح خبر

اجرای تیغه چینی داخلی (دیوار چینی ) طبقه ششم

تیغه چینی داخلی طبقه ششم مجتمع تجاری زیتون قشم اجرا شد

اجرای تیغه چینی داخلی  (دیوار چینی ) طبقه ششم

تیغه چینی داخلی طبقه ششم مجتمع تجاری زیتون قشم اجرا شد