شرح خبر

افزایش قیمت واحدهای تجاری متجمع تجاری زیتون قشم

همزمان با پیشرفت فیزیکی قیمت واحدهای تجاری از تاریخ 25 دیماه سال 97 افزایش خواهد یافت

افزایش قیمت واحدهای تجاری مجتمع تجاری زیتون قشم

همزمان با پیشرفت فیزیکی در قسمت نازک کاری ، از تاریخ 25 / 10 / 97  ، بیست و پنجم دیماه نود و هفت ، افزایش قیمت در تمام طبقات مجتمع تجاری تفریحی زیتون قشم اعمال خواهد شد.